آدرس: کرمان - دانشگاه شهید باهنر - ساختمان h _ طبقه دوم - دفتر حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان مرکز کرمان

تلفن: 03433257416

شماره پیامک: 10004803800586

ارتباط با مدیر مرکز:  03431323284

سایت: kerman.hodat.ir